جدول دروس سطح دو

 

نیمسال هفتم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

نحو 3و 4

96

-

96

نظری

حضوری

نحو 7

1

 

 

اصول فقه 2

96

-

96

نظری

حضوری

اصول فقه  3

2

 

-

فقه 2، اصول فقه 1

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 3

3

 

-

معارف و عقاید5 و 6 و منطق 3

48

-

48

نظری

حضوری

معارف وعقاید 7

4

 

-

صرف  2، نحو 2 و معارف وعقاید 3

32

-

32

نظری

حضوری

نهج البلاغه

5

 

-

 

32

-

32

نظری

نیمه حضوری

تاریخ انقلاب اسلامی

6

 

 392

-

392

جمع کل

 


 

 

نیمسال هشتم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

اصول فقه 3

96

-

96

نظری

حضوری

اصول فقه 4

1

 

-

فقه 2 و

اصول فقه 1

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 4

2

 

-

فقه 3

و اصول فقه 2

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 5

3

 

-

معارف و عقاید 3 تا 7 و منطق 3

32

-

32

نظری

حضوری

معارف وعقاید 8

4

 

-

تجزیه وترکیب 1،نحو 5و 6 وبلاغت 2

64

64

-

عملی

حضوری

تجزیه وترکیب 2

5

 

-

فقه 3 و

اصول فقه 2

32

-

32

نظری

حضوری

قواعد فقیه

6

 

 400

64

336

جمع کل

 


 

 

نیمسال نهم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

فقه 4 و

اصول فقه 3

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 6

1

 

-

فقه 5 و

اصول فقه 4

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 7

2

 

-

فقه 5 و

اصول فقه 4

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 8

3

 

-

-

88

-

32

نظری

نیمه حضوری

تاریخ اسلام 1

4

 

-

صرف 2 و نحو 2 ومعارف و عقاید 3

32

-

32

نظری

حضوری

ادعیه و زیارات

5

 

-

منطق 3، زبان و ادبیات فارسی وبلاغت 1

32

8

24

نظری-عملی

حضوری

روش تبلیغ و تدریس

6

 

-

 

32

-

32

نظری

حضوری

کافی

7

 

 448

8

384

جمع کل

 


 

 

نیمسال دهم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

 

فقه 6 واصول فقه  4

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 9

1

 

 

فقه 7 واصول فقه 4

88

-

88

نظری

حضوری

فقه 10

2

 

 

تاریخ اسلام  1

64

-

64

نظری

نیمه حضوری

تاریخ اسلام 2

3

 

 

زبان وادبیات فارسی ومهارت‌های پژوهشی

32

32

-

عملی

غیر حضوری

تحقیق پایانی

4

 

 272

32

 240

جمع کل