نیمسال اول

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

-

24

-

24

نظری

حضوری

صرف1

1

 

صرف1

 

48

-

48

نظری

حضوری

صرف2

2

 

صرف1

-

32

-

32

نظری

حضوری

نحو1

3

 

-

-

32

-

32

نظری

حضوری

احکام1

4

 

-

احکام 1

32

-

32

نظری

حضوری

احکام2

5

   

-

32

24

8

نظری ـ عملی

حضوری

زبان و ادبیات فارسی

6

 

-

-

16

-

16

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی1

7

 

-

-

40

-

40

نظری

حضوری

آشنایی محتوایی با قرآن

8

 

صرف1ونحو1

-

32

24

8

نظری ـ عملی

حضوری

تجوید

9

 

288

48

240

جمع کل

 

نیمسال دوم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

صرف2

80

-

80

نظری

حضوری

صرف3

10

 

-

اخلاق اسلامی1

16

-

16

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی 2

11

 

-

نحو1

88

-

88

نظری

حضوری

نحو 2

12

 

-

-

64

-

64

نظری

حضوری

معارف وعقاید1و2

13

 

منطق1

-

64

-

64

نظری

حضوری

معارف وعقاید 3

14

 

-

-

48

-

48

نظری

حضوری

منطق 1

15

 

-

صرف1، نحو1 و آشنایی محتوایی با  قرآن 1

24

-

24

نظری

حضوری

علوم قرآنی

16

 

-

آشنایی محتوایی با قرآن 1

48

-

48

نظری

حضوری

آشنایی محتوایی با قرآن 2

17

 

-

صرف2ونحو2

24

-

24

نظری

حضوری

لغت

18

 

456

-

  456

جمع کل

نیمسال سوم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

نحو2

96

-

96

نظری

حضوری

نحو3

19

 

نحو3

صرف2ونحو2

32

-

32

نظری

حضوری

بلاغت1

20

 

-

منطق1

96

-

96

نظری

حضوری

منطق 2

21

 

-

آشنایی محتوایی با قرآن2، لغت، صرف3 و نحو2

48

-

48

نظری

حضوری

آشنایی محتوایی با قرآن 3

22

 

-

صرف3

32

24

8

نظری ـ عملی

حضوری

صرف 4

23

 

 

اخلاق اسلامی1

24

-

24

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی 3

24

 

-

معارف و عقاید3 و منطق 1

48

-

48

نظری

حضوری

معارف وعقاید 4

25

 

-

منطق 1

32

24

8

نظری ـ عملی

حضوری

مهارت‌های پژوهشی

26

 

-

-

30

-

30

نظری

حضوری

مکالمه عربی1

27

 

438

48

390

جمع کل

نیمسال چهارم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

نحو 2

96

-

96

نظری

حضوری

نحو 4

28

 

-

بلاغت 1

48

-

48

نظری

حضوری

بلاغت 2

29

 

-

منطق 2

96

-

96

نظری

حضوری

منطق 3

30

 

-

اخلاق اسلامی3

24

-

24

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی 4

31

 

-

آشنایی محتوایی با قرآن3 و بلاغت1

48

-

48

نظری

حضوری

آشنایی محتوایی با قرآن 4

32

 

-

معارف و عقاید4 و منطق 1

96

-

96

نظری

حضوری

معارف وعقاید 5

33

 

-

-

30

-

30

نظری

حضوری

مکالمه عربی 2

34

 

438

-

 438

جمع کل

 


 

 

نیمسال پنجم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

بلاغت 2

48

-

48

نظری

حضوری

بلاغت  3

35

 

 

نحو2و3

96

-

96

نظری

حضوری

نحو 5

36

 

-

منطق3

32

32

-

عملی

حضوری

منطق کاربردی

37

 

-

منطق 1، صرف 3 و نحو 3

64

-

64

نظری

حضوری

اصول فقه 1

38

 

 

احکام1و2، صرف3 و نحو3

32

-

32

نظری

حضوری

فقه 1

39

 

-

آشنایی محتوایی با قرآن 4 و بلاغت 2

48

-

48

نظری

حضوری

آَشنایی محتوایی با قرآن 5

40

 

-

اخلاق اسلامی 4

24

-

24

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی  5

41

 

 

صرف 3 و نحو 3

32

32

-

عملی

حضوری

تجزیه وترکیب 1

42

 

-

-

30

-

30

نظری

حضوری

مکالمه عربی 3

43

 

406

64

 342

جمع کل

 

نیمسال ششم

ملاحظات

هم نیاز

پیش نیاز

ساعات

نوع درس

روش ارائه

عنوان درس

ردیف

جمع

عملی

نظری

 

-

نحو3 و 4

96

-

96

نظری

حضوری

نحو 6

44

 

فقه 2

اصول فقه 1، منطق 2و 3وفقه 1

96

-

96

نظری

حضوری

اصول فقه 2

45

 

-

فقه 1

32

-

32

نظری

حضوری

فقه 2

46

 

-

معارف وعقاید 3 و منطق 2

64

-

64

نظری

حضوری

معارف وعقاید 6

47

 

-

آشنایی محتوایی با قرآن 5

48

-

48

نظری

حضوری

آشنایی محتوایی با قرآن 6

48

 

-

-

32

-

32

نظری

حضوری

علوم حدیث

49

 

 

اخلاق اسلامی 5

24

-

24

نظری

حضوری

اخلاق اسلامی 6

50

 

-

-

30

-

30

نظری

حضوری

مکالمه عربی 4

51

 

422

-

422

جمع کل