صفحه اصلی > معاونت آموزش > دفتر معاونت 

شرح وظایف دفتر معاونت

ایجاد ارتباط وهماهنگی بین ادارات کل و کلیه صفوف المصطفی .

ابلاغ دستورات معاون محترم به بخش های ذیربط.

پیگیری مصوبات داخلی معاونت، شوراها و هیات رئیسه.

پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.

پاسخگویی به درخواست های طلاب و راهنمایی آنها.

نتظیم جلسات و برنامه های روزانه معاون محترم.

نظارت بر مکاتبات و تنظیم صورتجلسات.

نظارت بر اسناد مالی معاونت.

ثبت و بایگانی اسناد و مدارک.