باعنایت محرمانه بودن اطلاعات واحدهای تخصصی، محتوای گزاش ها در اختیار گروه همکاری های آموزشی می باشد، لذاعملکرد سالانه معاونت آموزش در سایت بارگزاری نگردیید.

 

گزارش سالانه معاونت آموزش - سال 1393

 

گزارش سالانه معاونت آموزش - سال 1394

 

گزارش سالانه معاونت آموزش - سال 1395