صفحه اصلی > پرسش های متداول >  سوالات متداول در اداره آموزش عمومی 

 

 

 

 

سوالات متداول در اداره آموزش عمومی

 

 • معرفی طلاب محترم جهت آموزش دوره های تمهیدی(زبان فارسی و معارف اسلامی) به چه صورت است؟

  الف:تمامی طلاب که مراحل پذیرشی را طی نموده و کد تحصیلی به آنها اختصاص یافته است و پذیرش اولیه آنها در دوره های مذکور میباشد:

  -معرفی براساس معرفی نامه پذیرشی ارسالی از سوی اداره کل سنجش و پذیرش به اداره‌کل امور تحصیلی، که در آن مقطع تحصیلی و در بعضی موارد، مدت زمان تحصیل نیز مشخص شده است.

  -در ابتدا معرفی نامه پذیرشی مورد بررسی قرار میگیرد که:

  -کد تحصیلی نامبرده تکراری نباشد. -مدارکی به اشتباه ضمیمه نشده باشد(مدارک شخص دیگری نباشد).

  -پرونده کامل باشد (یعنی فرم مشخصات، کارت سلامت، روادید تحصیلی، نکاح نامه و...ضمیمه شده باشد).

  -آیا معیل است یا مجرد( یعنی نیاز به خوابگاه دارد یا نه؟).

   -اگر متاهل است با خانواده آمده است یا نه؟(اگر بدون خانواده باشد طبعاً به خوابگاه نیازمند خواهد بود).

  -فرزندان طلاب که مجرد هستند، به دلیل حضور خانواده در ایران تقاضای تحصیل بصورت روزانه را دارند.

  - در این مرحله با توجه به ظرفیتهای واحدهای آموزشی و همچنین طی هماهنگی با طلبه ی محترم به یکی از واحدهای آموزشی معرفی میگردد.

  -لازم به توضیح است که در بعضی از ماه های سال طبعاً ظرفیت تعدادی از واحدهای آموزشی تکمیل شده و شرائط پذیرش طلبه ی جدید را دارا نخواهند بود؛ علی‌الخصوص طلابی که خوابگاهی باشند، لذا در این خصوص رایزنی های لازم با واحدهای آموزشی دیگر صورت میگیرد.

  -لذا پس از بررسیهای کامل، پیشنویس معرفی نامه تنظیم و پس از طی انجام مقدمات و ثبت نامه؛ معرفی رسمی جهت تحصیل در یکی از دوره های مذکور صورت میگیرد.

   -در بسیاری از موارد با تقدیم شماره نامه به طلاب, آنان به واحد آموزشی راهنمایی میگردد.

   -شایان ذکر است که رونوشت تمام معرفی نامه ها به مرکز امور طلاب( جهت انجام امور اداری و رفاهی)؛ مهمانسرا(جهت اطلاع رسانی به طلبه و راهنمایی و تحویل وی به واحد آموزشی)؛ کارشناس سجا( جهت ثبت پرونده طلاب در برنامه آموزشی سجا)؛ ارسال میگردد.

   

  ب:طلابی که پذیرش اولیه آنها در دوره های کارشناسی یا ارشد مشروط به تکمیل دوره زبان فارسی یا تمهیدیه در ابتدای تحصیل میباشد.

  -در این خصوص تمام موارد که در قسمت الف اشاره شد، انجام خواهد شد.

  -در صورتی که محل تحصیل دوره کارشناسی در معرفی نامه پذیرشی مشخص شده باشد یا معرفی شده ی واحد آموزشی باشند، رونوشتی از معرفی نامه رسمی طلبه به آن واحد آموزشی جهت اطلاع ارسال خواهد شد.

   

  ج:تمامی طلاب دوره های کارشناسی و... که در واحدهای آموزشی عرب زبان مشغول به تحصیلند و براساس تقاضای طلبه و درخواست رسمی واحد آموزشی به سازمان مرکزی؛ خواستار گذراندن دوره زبان فارسی یا تمهیدیه میباشند.

  -معمولاً پس از اتمام ترم دوم تحصیلی و در ترم تابستانی برای گذراندن دوره زبان فارسی معرفی میشوند. -معرفی آنها به صورت روزانه خواهد بود.

  -در بعضی موارد با توجه به تقاضای واحد آموزشی مبدأ در یک ترم تحصیلی غیر از تابستان نیز معرفی صورت خواهد گرفت.

   

  د:طلاب محترم دوره های کاردانی، کارشناسی...نمایندگی های المصطفی(ص) در خارج از کشور که تقاضای انتقال به ایران را دارند و با انتقال آنان موافقت میگردد، پس از طی فرآیند کامل انتقال و ارائه کارت سلامت، روادید تحصیلی و... در ابتدا برای گذراندن دوره زبان فارسی با توجه به بررسی پرونده و بندهای 4 و 5 الف به یکی از واحدهای آموزشی در داخل کشور معرفی رسمی صورت خواهد گرفت.

   

   ح: در بعضی موارد به صورت استثناء با توجه به کسب دستور؛ معرفی به صورت مستمع آزاد و عدم ارائه هرگونه خدمات اداری و رفاهی برای گذراندن دوره آموزش زبان فارسی صورت خواهد گرفت.

   

  و: انجام فرآیند کامل معرفی یک طلبه به دوره های زبان فارسی، معارف اسلامی یا تمهیدیه حداکثر در مدت زمان 30 دقیقه انجام خواهد شد و در بسیاری از موارد در کمتر از 15 دقیقه به طول می انجامد.

 • معرفی طلاب محترم به دوره کارشناسی با چه شرائطی خواهد بود؟

  الف:تمامی طلاب که پذیرش اولیه آنها در دوره کارشناسی میباشد:

  -معرفی براساس معرفی نامه پذیرشی ارسالی از سوی اداره کل سنجش و پذیرش به اداره کل امور تحصیلی.

  -در ابتدا معرفی نامه پذیرشی مورد بررسی قرار میگیرد که:

  -کد تحصیلی نامبرده تکراری نباشد. -مدارکی به اشتباه ضمیمه نشده باشد(مدارک شخص دیگری نباشد).

  -پرونده کامل باشد (یعنی فرم مشخصات، کارت سلامت، روادید تحصیلی، نکاح نامه و...ضمیمه شده باشد).

  -آیا معیل است یا مجرد( یعنی نیاز به خوابگاه دارد یا نه؟).

  -اگر متاهل است با خانواده آمده است یا نه؟(اگر بدون خانواده باشد طبعاً به خوابگاه نیازمند خواهد بود).

  -فرزندان طلاب که مجرد هستند، به دلیل حضور خانواده در ایران تقاضای تحصیل بصورت روزانه را دارند.

   -در این مرحله با توجه به ظرفیتهای واحدهای آموزشی و همچنین طی هماهنگی با طلبه ی محترم به یکی از واحدهای آموزشی معرفی میگردد.

  -در صورتی که در معرفی نامه پذیرشی رشته تحصیلی و طول تحصیل نیز مشخص شده باشد، با توجه به رشته تحصیلی و مدت زمان به واحد آموزشی معرفی خواهد شد.

  -لازم به توضیح است که در بعضی از ترمهای تحصیلی طبعاً ظرفیت تعدادی از واحدهای آموزشی تکمیل شده و شرائط پذیرش طلبه ی جدید را دارا نخواهند بود؛ الخصوص طلابی که خوابگاهی باشند، لذا در این خصوص رایزنی های لازم با واحدهای آموزشی دیگر صورت میگیرد.

  -لذا پس از بررسیهای کامل، پیشنویس معرفی نامه تنظیم و پس از طی انجام فرایند اتوماسیونی و ثبت نامه؛ معرفی رسمی جهت تحصیل در یکی از دوره های مذکور صورت میگیرد.

   -در بسیاری از موارد با تقدیم شماره نامه به طلاب, آنان به واحد آموزشی راهنمایی میگردد.

   -شایان ذکر است که رونوشت تمام معرفی نامه ها به مرکز امور طلاب( جهت انجام امور اداری و رفاهی)؛ مهمانسرا(جهت اطلاع رسانی به طلبه و راهنمایی و تحصویل وی به واحد آموزشی)؛ کارشناس سجا( جهت ثبت پرونده طلاب در برنامه آموزشی سجا)؛ ارسال میگردد.

   

  ب:طلاب فارغ التحصیل دوره زبان فارسی یا تمهیدیه که متقاضی تحصیل در دوره کارشناسی میباشند. -ارائه فارغ التحصیلی دوره های مذکور به این اداره کل.

  -بررسی کارتکس نمرات نامبرده که دارای نواقص یا مغایرت با آیین نامه نداشته باشد.

  -بررسی فارغ التحصیلی نامبرده که مطابق با معرفی نامه پذیرشی باشد(به عنوان مثال اگر در ابتدا برای تمهیدیه معرفی شده باشد و یکی از دوره های زبان فارسی یا معارف اسلامی نگذرانده باشد، میبایست وضعیت آن دوره مشخص گردد که آیا معاف از آن دوره شده است، یا با توجه به ارزیابی صورت گرفته توسط گروه های علمی نیازی به آن دوره نداشته یا...).

  -ارائه و بررسی حکم کمیسیون ارزیابی یا ارزیابی علمی به این اداره کل و مثبت بودن نتیجه حکم( ادامه تحصیل طلاب دوره های تمهیدیه منوط به مثبت بودن حکم کمیته ارزیابی خواهد بود).

  - تماس با طلاب تا مدرسه محل تحصیل خود را مشخص نمایند.

  - طلابی که تقاضای تحصیل در مدارس عرب زبان و پیوسته را دارند:

  - میبایست حتماً عرب زبان و ترجیحاً طلاب معرفی شده ی آن مدرسه باشند.

  - یا طلاب متقاضی مذکور که مسلط به زبان عربی باشند؛ مثبت بودن نتیجه استعلام از واحد آموزشی پیوسته نسبت به تقاضای تحصیل آنان در آن مدرسه و همچنین ارزیابی زبان عربی ضروری است.

  - طلابی که معرفی شده توسط یک واحد آموزشی مشخصی هستند، میبایست به همان واحد آموزشی معرفی شوند در صورت تقاضای معرفی به یک مدرسه ای دیگر؛ میبایست موافقت کتبی مدرسه ی قبلی(مدرسه ای که او را پذیرش و معرفی نموده است) را کسب نماید.

  - لذا پس از بررسیهای لازم در صورتی که همه ی موارد کامل باشد، پیشنویس معرفی نامه تنظیم و پس از طی انجام فرایند اتوماسیونی و ثبت نامه؛ معرفی رسمی جهت تحصیل در دوره مذکور صورت میگیرد.

  - لازم به عرض است که تمام سوابق پرونده نامبرده پیوست معرفی نامه میگردد؛ همچنین حکم کمیته ارزیابی و فراغت از تحصیل دوره تحصیلی قبلی نیز در قسمت سایراطلاعات ضمیمه میگردد .

  - در تمام موارد با تقدیم شماره تلفن کارشناس محترم بخش معرفیها به طلاب, هر گونه راهنمایی و همکاری آموزشی با طلاب محترم صورت میگردد.

  - شایان ذکر است که رونوشت تمام معرفی نامه ها به مرکز امور طلاب( جهت انجام امور اداری و رفاهی)؛ واحد آموزشی که فارغ التحصیل از دوره های تحصیلی قبلی(زبان فارسی یا تمهیدیه ...) شده است (جهت اطلاع رسانی به طلبه)؛ کارشناس سجا( جهت ثبت پرونده طلاب در برنامه آموزشی سجا)؛ ارسال میگردد.

  - در صورتی که فارغ التحصیلی دوره های قبل دارای نواقصی باشند، به واحد آموزشی عودت تا پس از رفع آن اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

  - پس از ارائه فارغ التحصیلی دوره های قبل در صورتی که حکم کمیته ارزیابی صادر نشده باشد، پیگیری و مکاتبات لازم در خصوص دریافت حکم با اداره کل سنجش و پذیرش جهت اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

   

  ج: طلاب پذیرفته شده ی دوره کارشناسی‌ارشد که ابتدا می‌بایست در مدت زمان مشخص دوره کارشناسی را تکمیل نمایند:

  - معمولاً بند ج شامل حال طلاب محترم غیررسمی میگردد که ابتدا برای تکمیل دوره کارشناسی با توجه به مدرسه معرفی شده یا رشته دوره ارشد، به مدت دو سال یا کمتر معرفی رسمی صورت خواهد گرفت که در این مرحله نیز بررسی لازم در خصوص اینکه :

   - کد تحصیلی نامبرده تکراری نباشد.

  - مدارکی به اشتباه ضمیمه نشده باشد(مدارک شخص دیگری نباشد).

  - پرونده کامل باشد (یعنی فرم مشخصات، کارت سلامت، روادید تحصیلی، نکاح نامه و...ضمیمه شده باشد).

   - آیا معیل است یا مجرد( یعنی نیاز به خوابگاه دارد یا نه؟).

   - اگر متاهل است با خانواده آمده است یا نه؟(اگر بدون خانواده باشد طبعاً به خوابگاه نیازمند خواهد بود).

  - فرزندان طلاب که مجرد هستند، به دلیل حضور خانواده در ایران تقاضای تحصیل بصورت روزانه را دارند.

   - در معرفی نامبرده با توجه به رشته تحصیلی و مدت زمان تحصیل به واحد آموزشی معرفی خواهد شد.

  - لازم به توضیح است که در بعضی از ترمهای تحصیلی طبعاً ظرفیت تعدادی از واحدهای آموزشی تکمیل شده و شرائط پذیرش طلبه ی جدید را دارا نخواهند بود؛ الخصوص طلابی که خوابگاهی باشند، لذا در این خصوص رایزنی های لازم با واحدهای آموزشی دیگر صورت میگیرد.

   - لذا پس از بررسیهای کامل، پیشنویس معرفی نامه تنظیم و پس از طی انجام فرایند اتوماسیونی و ثبت نامه؛ معرفی رسمی جهت تکمیل دوره کارشناسی صورت خواهد گرفت.

   

  د: طلاب متقاضی تحصیل در دوره کارشناسی رشته دوم که معرفی براساس حکم قبولی آزمون دوره کارشناسی، ارسالی از سوی اداره کل سنجش و پذیرش به اداره کل امور تحصیلی :

  - ارائه حکم قبولی آزمون کارشناسی از سوی اداره کل سنجش و پذیرش به اداره کل امور تحصیلی.

  - ثبت رشته تحصیلی و مدت زمان در حکم مذکور( با توجه به اینکه طلاب مذکور یک مرحله کارشناسی گذرانده اند، در کارشناسی دوم در رشته ای خاص شرکت مینمایند لذا رشته تحصیلی باید مشخص باشد و همچنین حداکثر در مدت زمان دو سال و نیم میبایست دوره کارشناسی دوم را به اتمام برساند لذا مدت زمان تحصیلی در معرفی نامه قید میگردد، چون در کارشناسی اول دروس عمومی، مشترک و بسیاری از فوق برنامه ها را گذرانده است).

   - بررسی میگردد که مشخصات و کد تحصیلی نامبرده صحیح باشد.

   - بررسی میگردد که پرونده جاری و مسدود نشده باشد.

  - لذا پس از بررسیهای کامل، پیشنویس معرفی نامه تنظیم و پس از طی انجام فرایند اتوماسیونی و ثبت نامه؛ معرفی رسمی جهت تکمیل دوره کارشناسی صورت خواهد گرفت.

  - در این مرحله حکم مذکور در قسمت سایراطلاعات معرفی نامه ضمیمه میگردد.

   

   ح: انجام فرآیند کامل معرفی یک طلبه به دوره کارشناسی در بسیاری از موارد در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه انجام خواهد شد.

 • مراحل انتقال چگونه است؟

  طلبه درخواست کتبی خود را می‌بایست به واحد آموزشی مبدا ارائه دهد و بعد از موافقت مبدا جهت موافقت مقصد ارسال شود و درنهایت جهت موافقت به معاونت آموزشی المصطفی ارسال گردد.
   درخواست طلبه باید یک ماه و نیم قبل از شروع درس ها باشد.
  واحد آموزشی مبدا و مقصد و معاونت آموزشی المصطفی باید حداکثر ظرف یک هفته بعد از دریافت مدارک ، پاسخ درخواست طلبه را بدهند .
  چنانچه انتقال مستلزم تغییر رشته باشد لازم است طلبه شرائط تغییر رشته را هم داشته باشد.
   در مواردی که دوره آموزشی در مدرسه مبداء وجود نداشته باشد معاونت آموزشی المصطفی شخصا می تواند در مورد انتقال طلاب تصمیم گیری کند.

 • شرائط انتقال چگونه است؟

  -گذراندن حداقل یک نیم سال تحصیلی در واحد آموزشی مبداء
  -باقی ماندن حداقل 2نیم سال تحصیلی از واحدهای درسی
   -داشتن میانگین نمره 12 برای واحدهای گذرانده
  -طلبه برای هر دوره فقط یکبار می تواند درخواست انتقال بدهد
   -طلبه موظف است بعد از موافقت با انتقال ، خود را به واحد آموزشی جدید معرفی کند والا متخلف محسوب می گردد.

 • مراحل تغییر رشته به چه صورت است؟

  -انتخاب رشته توسط طلبه و تایید واحد آموزشی صورت می گیرد.
  -چنانچه تغییر رشته در یک واحد آموزشی باشد نیاز به تایید معاونت آموزشی ندارد.
  -چنانچه تغییر رشته نیاز به تغییر واحد آموزشی طلبه را داشته باشد نیاز به تایید معاونت دارد که میبایست شرائط تغییر رشته و انتقال را دارا باشد.
  -تغییر رشته فقط برای یکبار دوره تحصیلی امکانپذیر است.
  -امکان معادل سازی واحدهای گذرانده رشته قبلی ( مرتبط با رشته جدید ) می باشد.
  -طلبه میبایست درخواست تغییر رشته خود را یک ماه قبل از شروع درس ها به محل تحصیل خود ارائه دهد.
  -واحد آموزشی موظف است حداکثر 2 هفته بعد از دریافت درخواست طلبه ، با توجه به نظر گروههای علمی و تربیتی پاسخ آن را بدهد.

 • شرائط تغییر  رشته چگونه است؟

  -ادامه تحصیل در رشته قبلی بلامانع است.
  -گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در رشته مربوط.
  -معدل کل واحدها کمتر از 12 نباشد.
  -رعایت مدت زمان تحصیل برای متقاضی امکانپذیر باشد.

 • مراحل صدور مدرک:

  برای کلیه کسانیکه یک دوره تحصیلی را در المصطفی به اتمام رسانده باشند طبق مقررات مدرک صادر خواهد شد.

   اگر طلبه حکم کمیته انضباطی مبنی بر عدم صدور مدرک داشته باشد ، مدرک صادر نخواهد شد.

  - اولین فاکتور برای صدور مدرک «فرم فراغت از تحصیل» می باشد. این فرم می بایست از طریق مدرسه محل تحصیل برای این اداره ارسال گردد.

  - برای طلابی که کد فارغ التحصیلی می گیرند فرم فراغت در این اداره تنظیم می گردد.

   - برای طلابی که در سالهای اولیه تشکیل مرکز جهانی ایران بوده اند. و سالهای پیش فارغ التحصیل شده اند و دارای مدرسه مشخصی نیستند نیز دراین اداره فرم فراغت برای ایشان تنظیم می شود.

   - تنظیم فرم فراغت به واسطه اتمام دروس مصوب وزارت علوم ایران می باشد. یعنی به همراه فرم فراغت از تحصیل وجود «گواهی ریز نمرات» الزامی می باشد.

  - از زمان تکمیل برنامه سجا نمرات در مدارس وارد سجا شده و کارنامه در این اداره پرینت شده و به فرم فراغت الصاق می گردد.

  - برای طلابی که قبل از تکمیل برنامه آموزشی سجا دورس خود را به اتمام رسانده اند و نمرات آنها در سجا ثبت نشده است در این اداره گواهی ریز نمرات برایشان در یک فرم مخصوص صادر می گردد.

  - مبنای صدور کارنامه در این اداره نمرات طلاب در پرونده می باشد. طلابی که دارای نواقصی هستند با هماهنگی ایشان به یکی از مدارس معرفی شده و آنجا تکمیل نواقص کرده و کارنامه آنها کامل شده و برای صدور مدرک ارسال می گردد.

  - مدارک مورد نیاز برای صدور مدرک :

  عکس 3*4 رنگی زمینه سفید، برای هر مدرک 4 قطعه - کپی پاسپورت معتبر –کپی از دیپلم و آخرین مدرک تحصیلی طلبه

  -طلاب به چه صورت می توانند از وضعیت آموزشی خود در برنامه سجا استفاده نمایند؟

  تخصیص کد به طلبه

  معرفی رسمی طلبه به مدرسه و مقطع مورد نظر

  فعال شدن کد طلبه در برنامه سجا

  دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدرسه

  وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در سایت saja.miu.ac.ir