با عنایت به اینکه بیشتر گزارش عملکرد مربوط به برنامه و بودجه و آمار و اطلاعات محرمانه می‌باشد و امکان بارگذاری آن در سایت معاونت نیست؛ ذیلاً اهم فعالیت‌های صورت گرفته دربخش برنامه و بودجه تقدیم می‌گردد.

برنامه و بودجه:

1. پیگیری، بررسی و ارائه بودجه مقایسه‌ای سال گذشته و سال جاری معاونت آموزش به واحدهای تخصصی معاونت.

2. پیگیری، بررسی و ارائه بودجه هر سال به صورت تفکیکی و همراه با ملاحظات بودجه‌ای به واحدهای تخصصی معاونت.

3. پیگیری، بررسی و اعلام احکام و تکالیف بودجه هر سال به واحدهای تخصصی جهت ارائه نظر تخصصی.

4. پیگیری، بررسی و ارسال نظر معاونت آموزش نسبت به احکام و تکالیف بودجه هر سال به مرکز توسعه و فناوری.

5. پیگیری، بررسی و اعلام نظر در خصوص تخصیص‌های سه‌ماهه بودجه هر سال واحدهای صفی و ارسال به مرکز توسعه و فناوری.

6. پیگیری، بررسی و اعلام نظر در خصوص تخصیص‌های سه‌ماهه بودجه هر سال معاونت آموزش و ارسال به مرکز توسعه و فناوری.

7. پیگیری و بررسی فایل بودجه ذینفعان و بررسی و پاسخ به نامه‌های درخواستی در این خصوص.

8. دریافت و بررسی نامه‌های درخواست بودجه و انجام اقدامات مقتضی(ارائه پاسخ به واحد درخواست کننده و در صورت موافقت با انتقال بودجه، انجام و پیگیری کلیه مراحل انتقال بودجه).

9. انجام کلیه مراحل مربوط به جابجایی تخصیص و یا بودجه درون معاونتی در زمان اعلام تخصیص‌های سه‌ماهه و یا هر زمان دیگر.

10. پیگیری و ارائه درخواست بودجه از فایل بودجه ذینفعان مربوط به سایر مراکز.

11. پیگیری امور مربوط به قرارداد نیروی سایت گروه همکاری‌های آموزشی.

12. ارائه درخواست آزادسازی تخصیص مازاد و همچنین تأمین کسری بودجه برخی از ردیف‌های بودجه‌ای معاونت آموزش و واحدهای صفی در حوزه آموزشی به فراخور نیاز.

13. ارائه گزارش عملکرد برنامه و بودجه هر سال.

14. پیگیری و ذخیره سیاهه عملکرد و گزارشات بودجه‌ای واحدهای صفی(نمایندگی‌ها و مراکز آموزشی).

15. پیگیری و ارائه درخواست و پی‌گیری جهت انتقال درآمدهای معاونت به سرفصل‌های بودجه‌ای معاونت.

16. پیگیری و تجمیع نظرات واحدهای تخصصی معاونت در خصوص کلیه نامه‌ها و امور مربوط به برنامه و بودجه و ارسال به مراکز مربوطه.

17. طراحی و تعریف فرایند جدید انتقال بودجه معاونت آموزش جهت تسریع و تسهیل امر انتقال بودجه و ارائه به واحدهای تخصصی معاونت. 

18. پیگیری و ارائه گزارش در خصوص روند انتقال بودجه معاونت آموزش پس از اعمال فرایند جدید انتقال بودجه.

19. پیگیری و ارائه گزارش در خصوص انتقال بودجه معاونت آموزش.

20. دریافت فایل پیشنهاد برنامه و بودجه از مرکز توسعه و فناوری و بررسی و تکمیل آن با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت و ارائه به مرکز توسعه و فناوری.

21. بررسی و ارسال بودجه پیشنهادی حوزه آموزش در خصوص ردیف‌های مربوط به دانشگاه مجازی و مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت به مرکز توسعه و فناوری.

22. درخواست تعیین تکلیف نسبت به مانده بودجه ردیف‌های بودجه‌ای از واحدهای تخصصی معاونت.

23. درخواست ارائه توزیع حجمی برنامه‌ها و اعلام ضرائب بهره‌مندی‌ برنامه‌های سرانه‌ای بودجه حوزه آموزش از واحدهای تخصصی پس از دریافت فایل مربوطه از مرکز توسعه و فناوری.

24. تجمیع نظرات واحدهای تخصصی معاونت در خصوص ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای جدید و ارسال به مرکز توسعه و فناوری.

26. ارسال فایل نهایی توزیع برنامه‌های حجمی بودجه حوزه آموزش به مرکز توسعه و فناوری و ارائه توضیح در خصوص ردیف‌هایی که امکان توزیع به میزان 90 درصدی وجود نداشته.

27. برگزاری جلسات کمیته آمار و بودجه در خصوص موضوعات مربوط به امور بودجه.