با عنایت به اینکه بیشتر گزارش عملکرد مربوط به برنامه و بودجه و آمار و اطلاعات محرمانه می‌باشد و امکان بارگذاری آن در سایت معاونت نیست؛ ذیلاً اهم فعالیت‌های صورت گرفته در بخش آمار و اطلاعات تقدیم می‌گردد.

آمار و اطلاعات :

1. دریافت فرم‌های اطلاعات عملکردی از سامانه تصمیم با هماهنگی مرکز توسعه و فناوری و تفکیک و ارسال آن به واحدهای تخصصی معاونت جهت تکمیل نمودن آن‌ها.

2. برگزاری جلسات با واحدهای تخصصی معاونت در خصوص تکمیل فرم‌های اطلاعات عملکردی.

3. دریافت فرم‌های تکمیل شده اطلاعات عملکردی از واحدهای تخصصی و بررسی، تکمیل، ثبت و تأیید نهایی آن‌ها در سامانه تصمیم.

4. دریافت لیست شاخص‌های ثبتی برنامه میان‌مدت از سامانه تصمیم و تفکیک و ارائه شاخص‌ها به واحدهای تخصصی معاونت جهت تکمیل و ارسال به گروه همکاری‌های آموزشی.

5. ارائه گزارش در خصوص وضعیت ثبت فرم‌های اطلاعات عملکردی معاونت آموزش.

6. برگزاری جلسات متعدد با واحدهای تخصصی معاونت در خصوص شرح و تفسیر شاخص‌های ثبتی و نحوه ارائه آمار مربوطه با حضور همکاران مرکز توسعه و فناوری.

7. دریافت آمار مربوط به شاخص‌های ثبتی برنامه میان‌مدت از واحدهای تخصصی معاونت و بررسی، تکمیل، ثبت و تأیید نهایی آن‌ها در سامانه تصمیم.

ارائه گزارش در خصوص عملکرد آمار و اطلاعات هر سال.

8. ارائه توضیحات در خصوص شاخص‌های ثبتی و علل تکمیل نشدن برخی شاخص‌ها توسط معاونت آموزش به مرکز توسعه و فناوری.

9. بازبینی فرم‌های عملکردی در سامانه آمار و اطلاعات(تصمیم) توسط واحدهای تخصصی معاونت و ارائه نظر معاونت در خصوص اطلاعات تکمیلی واحدهای نظیر صفی به مرکز توسعه و فناوری.

10. دریافت فایل تجمیعی آمار شاخص‌های ثبتی از مرکز توسعه و فناوری و بررسی و ارائه نظر نهایی معاونت در خصوص آمار ارائه شده واحدهای صفی به آن مرکز با همکاری و هماهنگی واحدهای تخصصی معاونت.

11. بررسی و رفع ابهام عملکرد برخی از شاخص‌های ثبتی.

12. هماهنگی با واحدهای تخصصی معاونت جهت مراجعه همکاران گروه آمار و اطلاعات جهت اخذ خروجی از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در معاونت.

13. تجمیع نظرات واحدهای تخصصی معاونت در خصوص کلیه نامه‌ها و امور مربوط به آمار و اطلاعات و ارسال به مراکز مربوطه.

14. دریافت گزارش تحلیل میزان تحقق برنامه میان مدت سالیانه حوزه آموزشی از مرکز توسعه و فناوری و ارسال آن به واحدهای تخصصی معاونت جهت اظهار نظر پس از بررسی و تفکیک گزارش.

15. برگزاری جلسات متعدد و تخصصی با واحدهای تخصصی معاونت در خصوص میزان تحقق برنامه میان‌مدت حوزه آموزشی با حضور همکاران مرکز توسعه و فناوری.

16. تجمیع و بررسی نظرات واحدهای تخصصی و ارسال نظر نهایی معاونت آموزش در خصوص میزان تحقق برنامه میان مدت حوزه آموزشی و علت نامساعد شدن برخی از برنامه‌ها به مرکز توسعه و فناوری.

17. ارائه گزارش مربوط به اقدامات صورت گرفته در خصوص تحلیل تحقق برنامه میان مدت حوزه آموزشی.

 18. دریافت برنامه ابلاغی میان مدت از مرکز توسعه و فناوری و بررسی و ارائه نظر تخصصی معاونت آموزش به آن مرکز پس از حضور و برگزاری جلسات متعدد در واحدهای تخصصی و دریافت نظرات ایشان.

 19. ارسال آمار نهایی و اصلاحی برخی از شاخص‌های ثبتی به گروه آمار و اطلاعات جهت ثبت در سامانه تصمیم پس از دریافت از واحدهای تخصصی معاونت و انجام بررسی‌های لازم.

20. ورود به سامانه تصمیم و بررسی مجدد تمامی آمار شاخص‌های ثبتی در سامانه و مقایسه آن با آمار دریافتی از واحدهای تخصصی معاونت.

21. دریافت فایل پیشنهادی برنامه میان مدت المصطفی(ص)جهت سال‌های آتی مربوط به حوزه تخصصی آموزش و اعلام و برگزاری جلسات متعدد در این خصوص با ادارات کل معاونت آموزش.

22. ارائه فایل پیشنهادی برنامه میان مدت المصطفی(ص)جهت سال‌های آتی مربوط به حوزه تخصصی آموزش به مرکز توسعه و فناوری پس از بررسی آن در شورای مدیران معاونت آموزش.   

23. ارائه گزارش مربوط به عملکرد گروه همکاری‌های آموزشی در خصوص ارائه آمار مربوط به شاخص‌های ثتبی.

24. برگزاری جلسه با واحدهای تخصصی معاونت با حضور همکاران مرکز توسعه و فناوری در خصوص ارائه تحلیل در سطح شاخص‌ها و مضامین برنامه میان مدت.

25. تجمیع، بررسی و تکمیل نظرات واحدهای تخصصی و ارائه تحلیل در سطح شاخص‌ها و مضامین برنامه میان مدت و ارسال فایل مربوطه به مرکز توسعه و فناوری پس از بررسی مجدد آمار شاخص‌های ثبتی حوزه آموزش(فایل آمار تجمیعی معاونت و واحدهای صفی).

26. اعلام لزوم ورود مستقیم واحدهای تخصصی معاونت به سامانه تصمیم به ایشان پس از دریافت فرایند جدید ارائه شده از طرف گروه آمار و اطلاعات در خصوص نحوه ثبت اطلاعات عملکردی به صورت ماهانه در سامانه تصمیم.

27. درخواست تعریف نام کاربری و رمز عبور برای کاربران واحدهای تخصصی معاونت از گروه آمار و اطلاعات جهت ورود مستقیم ایشان به سامانه تصمیم و ثبت فرم‌های اطلاعات عملکردی.

28. دریافت نام کاربری و رمز عبور کاربران واحدهای تخصصی معاونت از گروه آمار و اطلاعات و تحویل به ایشان جهت ورود مستقیم ایشان به سامانه تصمیم و ثبت فرم‌های اطلاعات عملکردی.

29. ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط گروه همکاری های آموزشی در خصوص بررسی مجدد آمار شاخص‌های ثبتی و برنامه میان مدت.

30. برگزاری جلسات کمیته آمار و بودجه در خصوص موضوعات مربوط به آمار و برنامه میان مدت.