از مهمترین وظایف گروه همکاری ها و پشتیبانی های آموزشی برگزاری شورای مدیران واحدهای آموزشی تربیتی، برگزاری شورای معاونین واحدهای آموزشی تربیتی، برگزاری شورای هم اندیشی آموزشی، برگزاری شورای پشتیبان می باشد. نظرات تخصصی اعضاء شورا پس از جرح و تعدیل و تنظیم مصوبات برای طرح در شورای مدیران معاونت آموزش خدمت معاون محترم آموزش ارسال می گردد.

ذیلا صورت جلسات شوراهای پشتیابان برگزار شده توسط گروه همکاری را مشاهد می نمایید.

در صورت نیاز به محتوای صورتجلسات به واحد تخصصی مربوطه مراجعه شود.

 

صورتجلسه 33 شورای پشتیبان
صورتجلسه 34 شورای پشتیبان
صورتجلسه 35 شورای پشتیبان
صورتجلسه 36 شورای پشتیبان
صورتجلسه 37 شورای پشتیبان
صورتجلسه 38 شورای پشتیبان
صورتجلسه 39 شورای پشتیبان
صورتجلسه 40 شورای پشتیبان
صورتجلسه 41 شورای پشتیبان
صورتجلسه 42 شورای پشتیبان
صورتجلسه 43 شورای پشتیبان
صورتجلسه 44 شورای پشتیبان
صورتجلسه 45 شورای پشتیبان
صورتجلسه 46 شورای پشتیبان
صورتجلسه 47 شورای پشتیبان
صورتجلسه 48 شورای پشتیبان
صورتجلسه 49 شورای پشتیبان
صورتجلسه 50 شورای پشتیبان
صورتجلسه 51 شورای پشتیبان
صورتجلسه 52 شورای پشتیبان
صورتجلسه 53 شورای پشتیبان
صورتجلسه 54 شورای پشتیبان
صورتجلسه 55 شورای پشتیبان
صورتجلسه 56 شورای پشتیبان
صورتجلسه 57 شورای پشتیبان
صورتجلسه 58 شورای پشتیبان
صورتجلسه 59 شورای پشتیبان
صورتجلسه 60 شورای پشتیبان
صورتجلسه 61 شورای پشتیبان
صورتجلسه 62 شورای پشتیبان
صورتجلسه 63 شورای پشتیبان
صورتجلسه 64 شورای پشتیبان
صورتجلسه 65 شورای پشتیبان
صورتجلسه 66 شورای پشتیبان
صورتجلسه 67 شورای پشتیبان
صورتجلسه 68 شورای پشتیبان
صورتجلسه 69 شورای پشتیبان
صورتجلسه 70 شورای پشتیبان
صورتجلسه 71 شورای پشتیبان
صورتجلسه 72 شورای پشتیبان
صورتجلسه 73 شورای پشتیبان
صورتجلسه 74 شورای پشتیبان
صورتجلسه 75 شورای پشتیبان
صورتجلسه 76 شورای پشتیبان
صورتجلسه 77 شورای پشتیبان
صورتجلسه 78 شورای پشتیبان
صورتجلسه 79 شورای پشتیبان