گروه همکاری‌های و پشتیبانی‌های آموزشی یکی از دو گروه مستقل معاونت آموزش المصطفی(ص) می‌باشد که با توجه به موضوعات برنامه‌ای و بودجه‌ای معاونت و در راستای برقراری ارتباط مناسب بین بخشی در معاونت، وظیفه همکاری و پشتیبانی های آموزشی معاونت آموزش را بر عهده دارد. رسالت این گروه همکاری با ادارات کل معاونت آموزش از یک سو و تعامل با سایر معاونت ها و بخش های المصطفی(ص) از سویی دیگر بوده که سعی نموده این وظیفه را بنحو احسن و در حد توان به خوبی انجام دهد.

از مهمترین وظایف این گروه، برگزاری شورای مدیران واحدهای آموزشی تربیتی، برگزاری شورای معاونین واحدهای آموزشی تربیتی،برگزاری شورای هم اندیشی آموزشی، برگزاری کمیته آمار و بودجه، برگزاری شورای پشتیبان و سایت معاونت آموزش، امورات آیین  نامه اها، بررسی، تهیه و تدوین طرح ها و  .... می باشد. سایت معاونت آموزش از دیگر اموری است که به این گروه محول گردیده است.

 مجموعه فعالیت‌های ذکر شده بیانگر اقدامات انجام شده در گروه همکاری های آموزشی می‌باشد. شایسته یادآوری است این فعالیت ها، عمدتاً‌ ناظر به رؤوس فعالیت‌های گروه بوده و مجموعه فعالیت‌هایی که در قالب مذاکرات، جلسات شفاهی فیمابین گروه و مدیران کل ،کارشناسان مسئول و  کارشناسان محترم ادارات در موضوعات مختلف، ارائه مشاوره و ... انجام پذیرفته را منعکس نمی‌کند.


1-برگزاری جلسات متعدد با مدیران، نمایندگان صف خارج، معاونین و ... جهت تدوین "طرح ساماندهی طلاب غیر رسمی"

2-همکاری در پیگیری و بررسی  امور مربوط به تفاهم نامه فیمابین المصطفی(ص) و سایر دانشگاه ها و نهادهای آموزشی

3-شرکت در جلسه شورای مدیران معاونت آموزش المصطفی(ص)

4-شرکت در جلسات شورای فرهنگی المصطفی(ص)

5-شرکت در جلسات شورای آموزش المصطفی(ص)

6-شرکت در جلسات ستاد تجلیل از شهداء و ایثارگران المصطفی(ص)

7-شرکت در جلسات شورای نشریات

8-شرکت در جلسات کمیسیون تسهیلات اقامتی

9-شرکت در جلسات شورای سیاست گذاری همایش های علمی پژوهشی

10-شرکت در جلسات کمیته فرصت های مطالعاتی

11-شرکت در جلسات کمیسیون فناوری اطلاعات

12-شرکت در جلسات تربیت بدنی المصطفی(ص)

13-شرکت در جلسات کمیسون مشارکت در همایش های علمی المصطفی(ص)

14-نماینده معاونت آموزش در شورای سردبیری پرتال المصطفی(ص)

15-تعامل و همکاری با همکاران ادارات کل معاونت آموزش و سایر معاونت ها و مراکز و  بخش های المصطفی(ص)

16-پیگیری، تجمیع و تدوین نظرات کارشناسی و  سایر اقدامات لازم دیگر در خصوص نامه ها، آئین نامه ها و ...  ادارات کل با موضوعات مختلف و  ارسال به معاونت

17-برنامه ریزی و برگزاری شورای پشتیبان و تنظیم صورتجلسات و ارسال به معاون محترم و واحدهای تخصصی

18-همکاری با دفتر معاونت آموزش در زمینه های مختلف(بررسی نامه ها، بارگزاری اخبار، تنظیم جلسات گروه و ...)

19-پیگیری برگزاری جلسات مختلف گروه همکاری ها(داخل معاونت آموزش و ...)

20-برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات متعدد مرکز توسعه و فن آوری با ادارات کل معاونت آموزش جهت نگارش فرایندهای کاری جدید معاونت آموزش

21-تهیه و  تدوین طرح ساماندهی طلاب غیر رسمی و ارائه آن به معاون محترم و سایر ادارات مربوطه

22-برگزاری جلسه بررسی طرح ساماندهی طلاب غیر رسمی با حضور معاونین، رئیس مرکز امور طلاب، اداره بررسی و ...

23-پیگیری، دریافت و همچنین تهیه برخی اخبار جهت بارگزاری در سایت معاونت آموزش

24-یگیری، دریافت، بررسی، تجمیع، تدوین و ارائه گزارش سالانه معاونت آموزش؛

25-هماهنگی و جلسات توجیهی نمایندگان اعزامی به صف خارج

26-تنظیم برخی نامه ها و پیشنویس های مورد نیاز و ارسال به دفتر معاونت

27-پیگیری و هماهنگی جلسات رئیس گروه همکاری­ها(جلسات داخل و خارج از المصطفی(ص))

28-همکاری در بررسی آئین نامه ها و صورتجلسات ادارات کل معاونت آموزش(برحسب مورد)

29-همکاری در برگزاری اجلاس سالانه اساتید

30-همکاری در  برگزاری اجلاس گروه های علمی تربیتی(شامل پیگیر جبران کسری بودجه، تهیه بروشور، اطلاع رسانی و تبلیغات، ارسال پیامک و ...