گروه مستقل نظارت و ارزیابی آموزشی در سال 1393با هدف تحقق رسالت «ارزیابی و رتبه بندی آموزشی واحد‌های آموزشی ـ تربیتی داخل و خارج کشور و نمایندگی‌ها» در معاونت آموزش سازمان مرکزی جامعه المصطفی(ص)العالمیه شرح وظایف ذیل، تأسیس گردید.

شرح وظایف :

   ارزیابی و رتبه بندی آموزشی واحد‌های آموزشی ـ تربیتی داخل و خارج کشور و نمایندگی‌ها

  جمع آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نظام آموزشی

  توسعه و بروز رسانی شاخص‌ها، روش‌ها و ابزار‌های ارزیابی و رتبه ‌‌بندی آموزشی

 اطلاع رسانی و انعکاس نتایج ارزیابی و رتبه بندی آموزشی و ابلاغ راه کارهای لازم به واحد‌های آموزشی مربوطه و مراجع ذیربط

  پایش میزان کار بست راه کارهای ابلاغی حاصل از نتایج ارزیابی و رتبه بندی آموزشی

  اظهار نظر کارشناسی نسبت به مسائل مختلف آموزشی ارجاعی از سوی معاونت آموزشی