صفحه اصلی > گروه نظارت و ارزیابی > فعالیت ها و عملکردها 

فعالیت ها و عملکردها

 

 

نتایج ارزیابی درونی عوامل مورد ارزيابي گروه فلسفه و كلام

نتیجه ارزیابی درونی عوامل مورد ارزیابی گروه فقه و اصول

نتایج رتبه بندی سال های مختلف – نمای جدولی

نتایج رتبه بندی سال 92 – نمای گرافیکی

نتایج رتبه بندی سال 93 – نمای گرافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج ارزیابی درونی عوامل مورد ارزيابي گروه فلسفه و كلام     ابتدای صفحه

 

امتياز

سطح مطلوبيت

عوامل مورد ارزيابي

64/2

مطلوب

1. ساختار سازماني، تشكيلات و مديريت

16/2

نسبتاً مطلوب

2. اساتيد و اعضاي هيئت  علمي

8/2

مطلوب

3. طلاب

2/2

نسبتاً مطلوب

4. دوره‌هاي آموزشي ـ تربيتي و برنامه‌هاي درسي مورد اجرا

25/2

نسبتامطلوب

5. فرآيند ياددهي ـ يادگيري

2

نسبتامطلوب

6. دانش‌آموختگان

25/1

نامطلوب

7. امكانات و تجهيزات

2/2

نسبتاً مطلوب

8. محتوا و متون درسي مدون

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه ارزیابی درونی عوامل مورد ارزیابی گروه فقه و اصول    ابتدای صفحه

 

ردیف

عوامل مورد ارزیابی

نتیجه اریابی

مطلوب

نسبتا مطلوب

نامطلوب

1

اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات

 

l

 

2

اعضاء هیئت علمی و اساتید

 

l

 

3

طلاب

l

 

 

4

دوره های آموزشی و برنامه های درسی

 

l

 

5

فرایند تدریس یادگیری

 

l

 

6

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

 

l

 

7

 دانش آموختگان

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج رتبه بندی سال های مختلف – نمای جدولی   ابتدای صفحه

نام واحد آموزشی

رتبه در دوره 89 تا 91

رتبه عملکرد نسبی در سال 89

رتبه عملکرد نسبی در سال 90

رتبه عملکرد نسبی در سال 91

رتبه عملکرد نسبی در سال 92

رتبه عملکرد نسبی در سال 93

موسسه علوم انسانی

4

4

4

4

4

5

مجتمع عالی فقه و معارف

2

2

1

2

1

2

مجتمع عالی امام(ره)

3

3

3

3

3

3

موسسه عالی بنت الهدی(رض)

1

1

2

1

2

1

نمایندگی المصطفی در مشهد

5

6

5

5

5

4

نمایندگی اصفهان

7

7

7

7

6

6

نمایندگی گرگان

6

5

6

6

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج رتبه بندی سال 92 – نمای گرافیکی   ابتدای صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج رتبه بندی سال 93 – نمای گرافیکی   ابتدای صفحه