اداره نظامات و ارزیابی

شرح وظایف اداره نظامات و ارزیابی

پست سازمانی: کارشناس مسئول نظامات سنجش و پذیرش

 پست سازمانی: کارشناس نظامات سنجش و پذیرش

پست سازمانی: کارشناس موقت شورای بورس و امور مالی

آيين نامه سنجش و پذيرش دوره های کوتاه مدت

دستور العمل نحوه بورس و دریافت هزینه های متقاضیان دوره دکتری

 

شرح وظایف اداره نظامات و ارزیابی    ابتدای صفحه

تدوین نظام‌نامه جامع سنجش و پذیرش؛

تدوین راهبردها و سیاست های سنجش و پذیرش؛

تدوین سهمیه پذیرشی سالیانه داخل و خارج از کشور؛

ارزیابی و بازخوردگیری فرایند سنجش و پذیرش؛

آسیب شناسی و ارزیابی حوزه فعالیت سنجش و پذیرش؛

تهیه و تدوین شناسه پذیرشی کشورها؛

برنامه ریزی توسعه پذیرش از کشورهای کم داوطلب و ویژه؛

طراحی نرم‌افزارهای سنجش و پذیرش و بانک سوالات؛

برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری اردوی پذیرشی؛

نظارت مستمر بر حسن اجراي امور محوله در چارچوب ضوابط و سياست‌هاي ابلاغي اداره کل؛

تشکیل اتاق فکر مربوط به کلیه فرایند امور سنجش و پذیرش؛

برنامه‌ریزی و بررسی تفویض امور اجرایی به واحدهای صفی؛

هماهنگی‌های لازم و برگزاری کارگاههای پذیرشی و مصاحبه؛

بازنگری و تهیه شیوه‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های سنجش و پذیرش و بورس طلاب خارجی در دانشگاهها؛

بازنگری و تدوین طرح‌های حوزه فعالیت سنجش و پذیرش؛

تهیه تقویم سالیانه فعالیتهای سنجش و پذیرش با همکاری اداره همکاری‌ها و پشتیبانی آموزشی؛

تهیه بروشور و دفترچه راهنمای سنجش و پذیرش با همکاری اداره همکاری‌ها و پشتیبانی آموزشی؛

برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات مربوط به کمیته‌های اداره کل و...؛

تحلیل آزمون ها، المپیادها و ارائه راهکارهای ارتقاء سطح کیفی؛

پیشنهاد تنظیم بودجه سالیانه؛

تهیه گزارشات سالیانه و دوره‌ای؛

جمع بندی گزارشات سالیانه و ماهانه اداره کل؛

 

پست سازمانی: کارشناس مسئول نظامات سنجش و پذیرش   ابتدای صفحه

جناب مستطاب آقای محسنی

کارشناس مسئول در کلیه امور مربوط به برنامه ریزی های اداره کل و ارزیابی آن می باشد که وظایف کلی ایشان عبارتست از:

 

ارائه طرح و پيگيري انجام تمامي امور مربوط به برنامه‌ريزي و ارزيابي حوزه سنجش و پذیرش اداره کل از قبيل: جلسات شوراهاي آموزشي ومصوبات مربوطه، آئين‌نامه‌هاي آموزشي در راستاي اتقان و ارتقاي امور آموزشي، نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات،‌ پشتيباني نرم‌افزارهاي آموزشي اداره کل و همچنين بازخوردگيري از روند اجراي برنامه‌هاي سنجش و پذیرش و ارائه راهکارهاي اصلاحي و تکميلي در چارچوب ضوابط، مقررات و آئين نامه‌ها و سياستهاي ابلاغي.

وظایف کارشناس مسئول نظامات

1. آسیب شناسی و ارزیابی حوزه فعالیت سنجش و پذیرشپ

2. مطالعه و بررسي نتايج حاصله با اهداف، برنامه و سياست‌هاي از پيش‌تعيين شده .

3. پیگیری و تکمیل طرح سهمیه بندی

4. پیگیری و تهیه و تدوین طرح های حوزه سنجش و پذیرش

5. تهیه و تدوین شناسه پذیرشی کشورها

6. ابلاغ و توجيه وظايف و برنامه به همكاران واحدهاي تابعه در خصوص سنجش و پذیرش.

7. تأمين امكانات و اعتبارات مورد نياز و انجام هماهنگي‌هاي لازم فيمابين واحدهاي تابعه.

8. نظارت مستمر بر حسن اجراي امور محوله در چارچوب ضوابط و سياست‌هاي ابلاغي.

9. اخذ بازخورد و انجام ارزيابي بر عملكرد واحدهاي اداره کل.

10. برنامه ريزي و برگزاري جلسات اداره کل و پي‌گيري مصوبات.

11. پیگیری آئین نامه های سنجش و پذیرش و تهیه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات تا مرحله تصویب

12. جمع‌آوري نقطه نظرات و بازخوردگيري مسائل آموزشي از طريق واحدهای آموزشی و گروه‌هاي علمي_تربيتي، اساتيد و طلاب.

13. پیگیری و اجرای مصوبات شورای علمی سنجش و پذیرش و سایر کمیته ها

14. اجرای طرح ارزیابی عملکرد واحدهای آموزشی، نمایندگی ها در راستای امور سنجش و پذیرش و المپیاد علمی

15. ارزیابی آزمون ها، المپیادها و ارائه راهکارهای ارتقا سطح کیفی آن

16. تشکیل اتاق فکر مربوط به کلیه فرایند امور سنجش و پذیرش

17. پیگیری طرح نظام نامه سنجش و پذیرش

18. پیگیری طرح مهندسی جدید در خصوص توزیع و نحوه پذیرش جدید

19. پیگیری طرح فرایندهای پذیرشی و سنجشی

20. پیگیری طرح نظام مندی و استانداردسازی با رویکرد علمی در حوزه سنجش و پذیرش

21. تهيه و ارايه گزارش سالانه از تمامي فعاليت‌ها و عملكرد واحد مربوطه براساس جدول زماني و سياست‌هاي ابلاغي.

22. انجام ساير امور محوله از سوي مدير کل سنجش و پذیرش.

vکمیته ارزیابی

1. وصول نامه و اسامی طلاب محترم و ثبت در رایانه

2. اخذ پرونده ها از بایگانی جهت برگزاری کمیته ارزیابی

3. ثبت رأی و ملاحظات جلسه کمیته ارزیابی

4. صدور احکام کمیته ارزیابی به مراجع ذیربط و طلبه

5. تهیه صورتجلسه و تایید آن توسط اداره کل

کمیته کوتاه مدت

1. تهیه سهمیه پیشنهادی دوره های کوتاه مدت نمایندگی های خارج از کشور

2. هماهنگی های لازم و دعوتنامه جلسه کمیته کوتاه مدت

3. تنظیم صورتجلسه کمیته

4. ارسال صورتجلسه به اعضای جلسه

5. تنظیم احکام صادره متقاضیان دوره های کوتاه مدت

6. ارسال اصل تقاضاها به موسسه کوتاه مدت

7. ارايه به موقع مشكلات، ‌اشكالات، طرحها و نقطه‌ نظرات اصلاحي، تكميلي و يا حتي تبديلي نسبت به روند انجام امور.

8. ابلاغ سهمیه دوره های کوتاه مدت نمایندگی های خارج از کشور جهت برگزاری در داخل ایران و خارج از ایران.

 

 پست سازمانی: کارشناس نظامات سنجش و پذیرش   ابتدای صفحه

جناب مستطاب آقای قاضی

پيگيري و انجام امور مربوط به برنامه‌ريزي حوزه سنجش و پذیرش از قبيل: برگزاري تمامي جلسات اداره کل ، تنظيم آئين‌نامه‌هاي آموزشي و تهيه دستورالعمل ها و ضوابط و مقررات و هماهنگ‌سازي و پشتيباني از برنامه نرم‌افزاري سنجش و پذیرش (به لحاظ محتوايي) در چارچوب ضوابط و مقررات و سياست‌هاي ابلاغي.  

شرح وظایف کارشناس

1. برگزاري جلسات اداره کل از قبيل: شوراي علمی سنجش و پذیرش، کميته ارزیابی، کوتاه مدت – اتاق فکر

2. تنظيم صورتجلسات، پيگيري مصوبات و ارائه گزارش نسبت به کم و کيف انجام آن.

3. پيگيري و هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي آموزشي و موارددرخواستي ازقبيل: سرفصل ها،متون،آئين‌نامه‌ها،ضوابط و... نسبت  به داخل وخارج.

4. تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاي سنجش و پذیرش بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مرکزی .

5. تهيه و تنظيم دفترچه‌ها و بروشورهاي مختلف پذیرشی

6. هماهنگ‌سازي و پشتيباني از برنامه نرم‌افزاري سنجش و پذیرش (به لحاظ محتوايي).

7. ارائه پیش نویس طرح مهندسی جدید در خصوص توزیع و نحوه پذیرش جدید

8. ارائه پیش نویس فرایندهای پذیرشی و سنجشی

9. ارائه پیش نویس طرح نظام مندی و استاندارد سازی با رویکرد علمی در حوزه سنجش و پذیرش.

10. تهيه و تنظيم فرم‌هاي متنوع و مختلف گزارش‌گيري، متناسب با آزمون های سنجش و پذیرش با هدف ارزيابي.

11. پيگيري و دريافت آمار، اطلاعات و گزارش‌ها ازآزمون هاو المپیادهای برگزار شده نسبت به نتايج:

12. ارزیابی برنامه هاي سنجش و پذیرش ، آئين نامه ها و مجموعه مقررات.

13. مقايسه، تحليل، كشف و شناسايي علل و عوامل دستيابي و يا عدم دستيابي به اهداف و ميزان تأثير هر كدام از عوامل.

14. ارايه راهكارهاي اصلاحي، تكميلي و . . . به منظور ارتقاء و تعميم نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به در امر سنجش و پذیرش.

15. ارائه راهههای شناسایی افراد واجد شرایط جهت امر پذیرشی از کانالهای مرتبط

16. تهيه و ارايه گزارش سالانه به کارشناس مسئول نظامات و مدیرکل سنجش و پذیرش از تمامي فعاليت‌ها و عملكردها براساس شرح وظایف مصوب.

17. انجام ساير امور محوله از سوی کارشناس مسئول نظامات و مدير کل سنجش و پذیرش در راستای شرح وظایف.

 

پست سازمانی: کارشناس موقت شورای بورس و امور مالی   ابتدای صفحه

جناب مستطاب آقای زعفریان

وظایف کارشناس شورای بورس

1. تشکیل پرونده های بورس طلاب غیرایرانی

2. دریافت مدارک

3. آماده سازی پیش نویس نامه های ارسالی

4. تهیه و آماده سازی فرم ها

5. پیگیری امور استعلام و بررسی پرونده ها

6. اعلام احکام

7. تهیه و آماده سازی دفترچه راهنمای بورس

8. تهیه ایین نامه شورای بورس المصطفی

9. پیگیری امور مربوط به ارتباط با دانشجویان

10. تهيه و ارايه گزارش شش ماهه به مدیرکل سنجش و پذیرش از تمامي فعاليت‌ها و عملكردها براساس شرح وظایف مصوب.

11. انجام ساير امور محوله از سوی مدير کل سنجش و پذیرش در راستای شرح وظایف.